Koszyk 0 items - 0.00 zł 0
0 items - 0.00 zł 0

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FLOWER FISH

§ 1

STRONA UMOWY – SPRZEDAJĄCY

 

 1. Sklep internetowy Flower Fish , dostępny pod adresem internetowym flowerfish.pl jest własnością firmy FLOWER FISH Paulina Słoniewska NIP 5361971549, REGON 525548869 , zwany dalej Sprzedawcą.
 2. Kontakt ze Sprzedawcą. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach od poniedziałku do piątku 12:00 – 20:00 za pomocą następujących sposobów:
 3. osobiście lub listownie pod adresem Sprzedawcy: FLOWER FISH Paulina Słoniewska ul. Kościelna 36R, 05-124 Topolina
 4. na adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@flowerfish.pl
 5. pod numerem telefonu Sprzedawcy: +48 609 799 359
 6. Wpłaty dokonywane są na numer rachunku bankowego Sprzedawcy:

ing  – 47 1050 1012 1000 0090 8238 9603

 

§ 2

DEFINICJE

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z ustawą kodeks cywilny).
 2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.flowerfish.pl
 5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 6. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto – konto Klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Login – oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Login jest adresem poczty elektronicznej Klienta.
 12. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta.
 13. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 14. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 15. Produkt – dostępna w Sklepie ryba, roślina i inne zwierzęta, rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 16. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 17. Newsletter – oznacza Usługę Elektroniczną, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o Produktach, Sklepie Internetowym, w tym nowościach i promocjach, na podany przez Klienta adres e-mail za zgodą Klienta.

§ 3

PRZEDMIOT UMOWY

 1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż ryb i innych zwierząt, roślin, rzeczy ruchomych i usług, zwane dalej jako Produkt.
 2. Ryby i inne zwierzęta podlegają ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (z późn. zm.).
 3. Zgodnie z ww. ustawą zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.
 4. Sklep traktuje zwierzęta w sposób humanitarny, zapewniając im właściwą opiekę i ochronę oraz pielęgnację.
 5. Konsument, który zakupił zwierzę w Sklepie jest zobowiązany również zapewnić zwierzęciu właściwą opiekę, ochronę i pielęgnację. Zwierzę musi mieć zapewnione odpowiednie warunki bytowania. W przypadku rażącego zaniedbania, niehumanitarnego traktowania zwierzęcia przez Kupującego, Sprzedający ma prawo powiadomić odpowiednie służby celem zapewnienia stosownej ochronie zwierzęciu.
 6. Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt pod pojęciem:
 7. “pielęgnacji” – rozumie się przez to wszystkie aspekty relacji pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem, w szczególności uruchamiane przez człowieka zasoby materialne i niematerialne, aby uzyskać i utrzymać u zwierzęcia stan fizyczny i psychiczny, w którym najlepiej ono znosi warunki bytowania narzucone przez człowieka;
 8. “rażące zaniedbanie” – rozumie się przez to drastyczne odstępstwo od określonych w ustawie norm postępowania ze zwierzęciem, a w szczególności w zakresie utrzymywania zwierzęcia w stanie zagłodzenia, brudu, nieleczonej choroby, w niewłaściwym pomieszczeniu i nadmiernej ciasnocie;
 9. właściwe warunki bytowania” – rozumie się przez to zapewnienie zwierzęciu możliwości egzystencji, zgodnie z potrzebami danego gatunku, rasy, płci i wieku.

 

§ 4

WARUNKI TECHNICZNE

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
 2. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu chrome, opera, safari, w najnowszych wersjach.
 3. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 4. włączona obsługa plików cookies,

 

§ 5

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty i zwierzęta wodne znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z zasadami określonymi w § 6 Regulaminu.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.
 6. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy i domeny internetowej, formularzy, logotypów zamieszczanych w Sklepie Internetowym, zdjęć, obrazów, filmów prezentowanych produktów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może nastąpić wyłącznie za zgodą Sprzedawcy.

 

§ 6

REJESTRACJA KONTA W SKLEPIE

 

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie adresu e-mail.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie email i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 

 

§ 7

ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Założyć konto w Sklepie,
 2. Zalogować się na swój profil,
 3. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 4. Wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 5. Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 6. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.
 7. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 8. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

§ 8

OFEROWANE METODY DOSTAWY ORAZ PŁATNOŚCI

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 2. przesyłka kurierska,
 3. odbiór osobisty dostępny pod adresem: Flower Fish ul. Kościelna 36R, 05-124 Topolina
 4. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 5. płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
 6. płatności elektroniczne,
 7. płatność kartą płatniczą.
 8. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

 

§  9

WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta:
 3. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą,
 • W przypadku zakupu ryb Klient obowiązany jest do dokonania płatności w ciągu 4 godzin od momentu złożenia zamówienia (ryby które sprzedajemy są unikatowe i niepowtarzalne, dlatego prosimy o wybranie i zamówienie tylko i wyłącznie tych ryb, których są Państwo pewni zakupu w 100%),
 • W przypadku wszystkich pozostałych produktów i zwierząt wodnych w ciągu 48 godzin od momentu złożenia zamówienia.

W PRZECIWNYM RAZIE ZAMÓWIENIE ZOSTANIE ANULOWANE.

 1. w przypadku odbioru osobistego przesyłki,
 • W przypadku zakupu ryb Klient obowiązany jest do dokonania płatności w ciągu 4 godzin od momentu złożenia zamówienia (ryby które sprzedajemy są unikatowe i niepowtarzalne, dlatego prosimy o wybranie i zamówienie tylko i wyłącznie tych ryb, których są Państwo pewni zakupu w 100%),
 • W przypadku wszystkich pozostałych produktów i zwierząt wodnych w ciągu 48 godzin od momentu złożenia zamówienia.

W PRZECIWNYM RAZIE ZAMÓWIENIE ZOSTANIE ANULOWANE.

 1. W przypadku zakupu zwierząt (w szczególności ryb) jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie lub po indywidualnym uzgodnieniu (z zastrzeżeniem ustępu 6 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia. Dostawa jest uzależniona od panujących warunków atmosferycznych, które muszą zaistnieć aby dostawa mogła przebiec w sposób humanitarny i celem zapewnienia zwierzętom właściwej pielęgnacji i ochrony.
 2. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 3. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 4. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 5. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy,
 6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu – Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.
 8. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Unii Europejskiej,
 9. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 10. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
 11. W dniu wysłania Towaru do Klienta, Klient jest informowany o tym na adres poczty elektronicznej.
 12. Klient zobowiązany jest sprawdzić dostarczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania odpowiedniego protokołu.
 13. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki paragon lub fakturę VAT.
 14. W przypadku, gdy kurier nie zastanie klienta w domu, ani nikt w jego imieniu nie odbierze przesyłki, wszelkie reklamacje związane z wysyłką żywych zwierząt nie będą uwzględniane.

 

§ 10

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY, ZASADY RĘKOJMI, GWARANCJA

 

 1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną albo prawną. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wysyłając je na adres kontakt@flowerfish.pl. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Podstawą reklamacji przy zakupie żywych zwierząt wodnych jest wysłanie w wiadomości mailowej krótkiego opisu problemu, oraz krótkiego filmu ryby. Bez nagranych filmów żadna reklamacja nie będzie rozpatrywana. Gwarancja obejmuje okres od chwili wysłania do czasu dostarczenia ryb do Klienta. Reklamacje ryb i innych zwierząt wodnych będą rozpatrywane tylko w sytuacji gdy ryba lub inne zwierzę wodne znajduje się w oryginalnie zamkniętych firmowych workach z logo Flower Fish od razu po odbiorze przesyłki od kuriera. Po otwarciu worków żywe zwierzęta nie podlegają reklamacji zgodnie z ustawą o ochronie praw zwierząt, o ochronie praw konsumenta oraz przepisami kodeksu cywilnego. Zwrot obejmuje kwotę za zwierzęta, bez zwrotu kosztów wysyłki.
 6. Wszystkie przesyłki z produktami, typu akwaria, grzałki i oświetlenie należy otwierać w obecności kuriera i, w razie uszkodzenia towaru, spisać protokół szkody. W innym wypadku brak jest podstaw do rozpatrzenia reklamacji Usługi Transportowej. Dokumenty reklamacyjne Usługi Transportowej (oryginał listu przewozowego, dowód zakupu i protokół szkody) należy przesłać na adres: Flower Fish PIOTRA WYSOCKIEGO 2 / LOK. USŁU 03-­369 WARSZAWA lub w postaci elektronicznej na adres kontakt@flowerfish.pl nie później niż w ciągu 7 dni od daty stwierdzenia.
 7. Jeżeli dostarczony Towar ma wadę, Klient ma możliwość:
 8. Złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny lub odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;
 9. Żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.
 10. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady chyba, że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 11. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 12. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
 13. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

 

§ 11

DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest FLOWER FISH Paulina Słoniewska
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 4. przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 5. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 8. Szczegółowe regulacje w zakresie danych osobowych dostępne są w zakładce Polityka Prywatności na stronie niniejszego Sklepu.

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o ochronie zwierząt.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.